Rentgen to wtyczka dla Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Pozwala wygenerować raport lub treść maila, który można wysłać do administratora strony i/lub UODO. https://addons.mozilla.org/pl/addon/rentgen
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
Go to file
Kuba Orlik 039698264a Bardziej podejrzane domeny dawaj na początku w toolbarze 3 months ago
assets Upload files to 'assets/screenshots' 11 months ago
components Bardziej podejrzane domeny dawaj na początku w toolbarze 3 months ago
styles Add subscriber 1 year ago
.editorconfig Add base styles, two views, plugins, esbuild script 1 year ago
.gitignore Fix dead objects errors 1 year ago
.prettierrc Add toolbar icon 1 year ago
README.md Update 'README.md' 4 months ago
background.ts Checkpoint 2 years ago
diag.html Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 10 months ago
diag.tsx Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 10 months ago
email-template-harsh.js Harsher email template - mention uselessness of IAB 2 years ago
email-template-polite.js Dodanie łagodniejszej wersji maila 2 years ago
esbuild.config.js Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 10 months ago
extended-request.ts Merge pull request 'Fix sometimes not being able to uncheck a domain - Fixes #92' (#101) from fix-checkbox into develop 9 months ago
manifest.json Bump version 9 months ago
mark.ts Flatten the stolen data 2 years ago
memory.ts Fix typechecks. Closes #54 11 months ago
options.scss Move clear functions to options, simplify UI 11 months ago
options.tsx Move clear functions to options, simplify UI 11 months ago
package-lock.json Bump version 9 months ago
package.json Bump version 9 months ago
render-data-list.js Sztucznie nadane id -> identyfikator internetowy 1 year ago
request-cluster.ts Merge pull request 'Fix sometimes not being able to uncheck a domain - Fixes #92' (#101) from fix-checkbox into develop 9 months ago
safer-emitter.ts Add unknown-legal-basis problem 11 months ago
stolen-data-entry.ts Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 10 months ago
tsconfig.json Fix typechecks. Closes #54 11 months ago
util.ts Merge pull request 'Problem: nieznany cel. Dodanie narzędzi diagnostycznych' (#99) from unknown-purpose into develop 9 months ago

README.md

Rentgen logo Rentgen

Rentgen to wtyczka dla przeglądarek opartych o Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały wykradzione wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Wtyczka obrazuje ilość skryptów śledzących na stronie internetowej i pomaga w sformułowaniu maila do administratora strony, który może być podstawą do skargi RODO w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

Funkcje Rentgena:

 • analiza ruchu sieciowego generowanego przez stronę internetową;
 • wizualizacja danych przekazanych do podmiotów trzecich przez odwiedzaną stronę (historia przeglądania użytkownika oraz jego ciasteczka);
 • przygotowywanie zrzutów ekranów narzędzi deweloperskich będących dowodem przekazanych danych do podmiotów trzecich;
 • pomoc w oszacowaniu potencjalnych obszarów roboczych względem zgodności z RODO;
 • generowanie raportu lub treści maila, którą można wysłać do administratora oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Instalacja

Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/rentgen/

Jak zbudować i uruchomić Rentgena ze źródeł

Wymagania wstępne

 • System operacyjny: Linux x86_64
 • Node.js: 16.x
 • npm: 7.x lub wyższy

Proces budowy

 1. Pobierz repozytorium przez git pull https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen.git lub pobierz archwium zip
 2. Przejdź do głównego katalogu pobranego repozytorium
 3. Uruchom komendę: npm install
 4. Uruchom komendę: npm run build
 5. Uruchom komendę: npm run create-package
 6. Przejdź do katalogu web-ext-artifacts
 7. Znajdziesz tam archiwum zip: rentgen-x-x-x.zip (x-x-x oznaczają wersję wtyczki)

Kroki do uruchomienia

 1. Uruchom Firefoxa i przejdź do strony about:debugging
 2. Kliknij zakładkę This Firefox
 3. Kliknij przycisk Load Temporary Add-on...
 4. Wybierz archiwum, które zbudowałeś w ostatnim kroku procesu budowy

Zgłaszanie błędów

Jeżeli znajdziesz jakieś problem, napisz do nas maila: kontakt@internet-czas-dzialac.pl

Nie przyjmujemy zgłoszeń na platformie Microsoft Github.

Każdy problem zostanie sprawdzony i przeniesiony na wewnętrzną listę problemów na naszej instancji Gitea: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. Korzystamy z Gitea i najprawdopodobniej w przyszłości dzięki federalizacji Gitea będziemy w stanie wpuścić użytkowników do zgłaszania błędów bezpośrednio ze strony Gitea.


English description 🇬🇧

Rentgen is an add-on prepared for Firefox-based browsers. This extension will automatically visualize all the data that a given website steals sends to third parties.

Note: At the moment, we support Polish language because this extension generates mail content that is dedicated to Polish website owners. In further versions of this add-on, we will add other languages as well.

Features:

 • analysis of web traffic generated by the visited website;
 • visualization of data transmitted to third parties by the visited site (user's browsing history and cookies);
 • preparation of screenshots of development tools as evidence of data transmitted to third parties;
 • assisting in the evaluation of potential work areas for compliance with GDPR;
 • generating a report or email content that can be sent to an administrator and Personal Data Protection Office in Poland.

Installation

Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/rentgen/

How to build and run Rentgen on your own

Pre-requirements

 • OS: Linux x86_64
 • Node.js: 16.x version
 • npm: 7.x version or higher

Build steps

 1. Pull repository or download a zip package
 2. Go to the root directory of the pulled repository
 3. Run command: npm install
 4. Run command: npm run build
 5. Run command: npm run create-package
 6. Go to the web-ext-artifacts directory
 7. You will find a zip archive: rentgen-x-x-x.zip (x-x-x means add-on version)

Run steps

 1. Run Firefox and go to about:debugging
 2. Click This Firefox tab
 3. Click Load Temporary Add-on... button
 4. Pick the zip archive from last step of build process.

Issue tracker

If you find a problem, please send us an email: kontakt@internet-czas-dzialac.pl

We don't receive issues on Microsoft Github.

Each issue will be reviewed and moved to an internal issues list of our Gitea instance: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. We use Gitea and most likely in the future with the federalization of Gitea, we will be able to let users in to report issues directly from the Gitea site.

Screenshots