🇬🇧 Rentgen is a Firefox plug-in that automatically visualizes what data has been sent to third parties by the sites you visit. It allows you to generate a report or the content of an email that can be sent to the site administrator and/or the Office of Privacy and Data Protection. ⸺ 🇵🇱 Rentgen to wtyczka dla Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Pozwala wygenerować raport lub treść maila, który można wysłać do administratora strony i/lub UODO. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/rentgen
Go to file
Arkadiusz Wieczorek ea70d26a38 Update 'README.md' 2023-09-26 23:05:42 +02:00
assets Upload files to 'assets/screenshots' 2022-07-14 23:18:44 +02:00
components Typos 2023-06-21 17:14:40 +02:00
styles Add subscriber 2022-05-21 14:42:15 +02:00
.editorconfig Add base styles, two views, plugins, esbuild script 2022-01-17 19:50:14 +01:00
.gitignore Fix dead objects errors 2022-05-02 17:04:56 +02:00
.prettierrc Add toolbar icon 2022-04-11 13:52:45 +02:00
README.md Update 'README.md' 2023-09-26 23:05:42 +02:00
background.ts Checkpoint 2021-11-07 15:45:26 +01:00
diag.html Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 2022-08-13 22:42:50 +02:00
diag.tsx Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 2022-08-13 22:42:50 +02:00
email-template-harsh.js Harsher email template - mention uselessness of IAB 2021-10-19 16:18:13 +02:00
email-template-polite.js Dodanie łagodniejszej wersji maila 2021-06-29 21:07:50 +02:00
esbuild.config.js Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 2022-08-13 22:42:50 +02:00
extended-request.ts Merge pull request 'Fix sometimes not being able to uncheck a domain - Fixes #92' (#101) from fix-checkbox into develop 2022-09-12 09:48:04 +02:00
manifest.json Bump version 2022-09-25 14:04:51 +02:00
mark.ts Flatten the stolen data 2021-11-22 17:54:15 +01:00
memory.ts Fix typechecks. Closes #54 2022-07-09 15:51:34 +02:00
options.scss Move clear functions to options, simplify UI 2022-07-06 19:32:09 +02:00
options.tsx Move clear functions to options, simplify UI 2022-07-06 19:32:09 +02:00
package-lock.json Bump version 2022-09-25 14:04:51 +02:00
package.json Bump version 2022-09-25 14:04:51 +02:00
render-data-list.js Sztucznie nadane id -> identyfikator internetowy 2021-12-18 16:47:00 +01:00
request-cluster.ts Merge pull request 'Fix sometimes not being able to uncheck a domain - Fixes #92' (#101) from fix-checkbox into develop 2022-09-12 09:48:04 +02:00
safer-emitter.ts Add unknown-legal-basis problem 2022-07-07 21:16:48 +02:00
stolen-data-entry.ts Problem: nieznany cel. Fixes #68 #97 2022-08-13 22:42:50 +02:00
tsconfig.json Fix typechecks. Closes #54 2022-07-09 15:51:34 +02:00
util.ts Merge pull request 'Problem: nieznany cel. Dodanie narzędzi diagnostycznych' (#99) from unknown-purpose into develop 2022-09-12 09:47:52 +02:00

README.md

Rentgen logo Rentgen

Rentgen is an add-on prepared for Firefox-based browsers. This extension will automatically visualize all the data that a given website steals sends to third parties.

Note: At the moment, we support Polish language because this extension generates mail content that is dedicated to Polish website owners. In further versions of this add-on, we will add other languages as well.

Features:

 • analysis of web traffic generated by the visited website;
 • visualization of data transmitted to third parties by the visited site (user's browsing history and cookies);
 • preparation of screenshots of development tools as evidence of data transmitted to third parties;
 • assisting in the evaluation of potential work areas for compliance with GDPR;
 • generating a report or email content that can be sent to an administrator and Personal Data Protection Office in Poland.

Installation

Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/rentgen/

How to build and run Rentgen on your own

Pre-requirements

 • OS: Linux x86_64
 • Node.js: 16.x version
 • npm: 7.x version or higher

Build steps

 1. Pull repository or download a zip package
 2. Go to the root directory of the pulled repository
 3. Run command: npm install
 4. Run command: npm run build
 5. Run command: npm run create-package
 6. Go to the web-ext-artifacts directory
 7. You will find a zip archive: rentgen-x-x-x.zip (x-x-x means add-on version)

Run steps

 1. Run Firefox and go to about:debugging
 2. Click This Firefox tab
 3. Click Load Temporary Add-on... button
 4. Pick the zip archive from last step of build process.

Issue tracker

If you find a problem, please send us an email: kontakt@internet-czas-dzialac.pl

We don't receive issues on Microsoft Github.

Each issue will be reviewed and moved to an internal issues list of our Gitea instance: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. We use Gitea and most likely in the future with the federalization of Gitea, we will be able to let users in to report issues directly from the Gitea site.

Screenshots


Rentgen to wtyczka dla przeglądarek opartych o Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały wykradzione wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Wtyczka obrazuje ilość skryptów śledzących na stronie internetowej i pomaga w sformułowaniu maila do administratora strony, który może być podstawą do skargi RODO w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

Funkcje Rentgena:

 • analiza ruchu sieciowego generowanego przez stronę internetową;
 • wizualizacja danych przekazanych do podmiotów trzecich przez odwiedzaną stronę (historia przeglądania użytkownika oraz jego ciasteczka);
 • przygotowywanie zrzutów ekranów narzędzi deweloperskich będących dowodem przekazanych danych do podmiotów trzecich;
 • pomoc w oszacowaniu potencjalnych obszarów roboczych względem zgodności z RODO;
 • generowanie raportu lub treści maila, którą można wysłać do administratora oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Instalacja

Firefox: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/rentgen/

Jak zbudować i uruchomić Rentgena ze źródeł

Wymagania wstępne

 • System operacyjny: Linux x86_64
 • Node.js: 16.x
 • npm: 7.x lub wyższy

Proces budowy

 1. Pobierz repozytorium przez git pull https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen.git lub pobierz archwium zip
 2. Przejdź do głównego katalogu pobranego repozytorium
 3. Uruchom komendę: npm install
 4. Uruchom komendę: npm run build
 5. Uruchom komendę: npm run create-package
 6. Przejdź do katalogu web-ext-artifacts
 7. Znajdziesz tam archiwum zip: rentgen-x-x-x.zip (x-x-x oznaczają wersję wtyczki)

Kroki do uruchomienia

 1. Uruchom Firefoxa i przejdź do strony about:debugging
 2. Kliknij zakładkę This Firefox
 3. Kliknij przycisk Load Temporary Add-on...
 4. Wybierz archiwum, które zbudowałeś w ostatnim kroku procesu budowy

Zgłaszanie błędów

Jeżeli znajdziesz jakieś problem, napisz do nas maila: kontakt@internet-czas-dzialac.pl

Nie przyjmujemy zgłoszeń na platformie Microsoft Github.

Każdy problem zostanie sprawdzony i przeniesiony na wewnętrzną listę problemów na naszej instancji Gitea: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. Korzystamy z Gitea i najprawdopodobniej w przyszłości dzięki federalizacji Gitea będziemy w stanie wpuścić użytkowników do zgłaszania błędów bezpośrednio ze strony Gitea.