Dodanie łagodniejszej wersji maila

This commit is contained in:
Kuba Orlik 2021-06-29 21:07:50 +02:00
parent e7dc46c45f
commit bb86842c92
6 changed files with 186 additions and 67 deletions

58
email-template-harsh.js Normal file
View File

@ -0,0 +1,58 @@
function harsh_email_template() {
const text_html = /* HTML */ `<p>
Dzień dobry, w dniu ${getDate()} odwiedziłem stronę ${tab.url}. Strona ta
bez mojej zgody wysłała moje dane osobowe do następujących podmiotów:
</p>
${renderDataList()}
<p>
Informacje te automatycznie wysyłane przez Państwa stronę przez
skrypty, które na niej umieszczone. Pomimo faktu, że nie otrzymują
Państwo bezpośrednio i nie przechowują tych danych, w świetle RODO
Państwo administratorem moich danych osobowych (utwierdza taki stan rzeczy
<a
href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3313819"
>
wyrok TSUE w sprawie C40/17 </a
>). W załączeniu przesyłam zrzuty ekranów prezentujące wysłane przez
Państwa stronę dane osobowe, wraz z ich adresatami.
</p>
<p>
Dane te zostały przesłane bez mojej zgody i nastąpiło to zanim miałem w
ogóle szansę przeczytać Państwa politykę prywatności. Nie widzę zatem
przesłanki legalizującej takie przetwarzanie moich danych osobowych (na
pewno nie jest to przetwarzanie konieczne do wyświetlenia strony z
technicznego punktu widzenia). Jeżeli takie przesłanki legalizujące jednak
występują, proszę o ich wskazanie,
<strong> dla każdego z celów i podmiotów z osobna</strong>.
</p>
<p>
Niniejszym zwracam się także z żądaniem wycofania przesłanych przez
Państwa stronę moich danych osobowych z baz wyżej wymienionych podmiotów
oraz przesłania potwierdzenia uwiarygadniającego pomyślne wycofanie tych
danych. Proszę też o przesłanie tożsamości podmiotów, które
właścicielami wyżej wymienionych domen, abym mógł zapoznać się z ich
politykami prywatności.
</p>
<p>
Proszę też o wysłanie kopii danych zebranych na mój temat i wysłanych do
wyżej wymienionych podmiotów.
</p>
<p>
Apeluję także o wprowadzenie stosownych zmian na stronie tak, aby nie
pozostawiać cienia wątpliwości odnośnie tego, na mocy jakiej przesłanki
legalizującej dane przetwarzane przez wspomniane podmioty trzecie, lub
tak, aby te dane po prostu nie były wysyłane. Pomoże to zachować
prywatność innym użytkownikom Państwa strony. Polecam Państwa uwadze
oficjalne wytyczne EROD dotyczące zgody w kontekście RODO:
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_pl.pdf
). Aby na przykład zapobiec automatycznemu wysyłaniu historii przeglądania
do podmiotów trzecich przez Państwa stronę, można po prostu ustawić
odpowiednio treść nagłówka
<a
href="https://developer.mozilla.org/pl/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy"
>
Referrer-Policy </a
>.
</p> `;
return text_html;
}

48
email-template-polite.js Normal file
View File

@ -0,0 +1,48 @@
function polite_email_template() {
const text_html = /* HTML */ `<p>
Dzień dobry, w dniu ${getDate()} odwiedziłem stronę ${tab.url}. Strona ta
bez mojej zgody wysłała moje dane osobowe do następujących podmiotów:
</p>
${renderDataList()}
<p>
Informacje te automatycznie wysyłane przez Państwa stronę przez
skrypty, które na niej umieszczone. Pomimo faktu, że nie otrzymują
Państwo bezpośrednio i nie przechowują tych danych, w świetle RODO
Państwo administratorem moich danych osobowych (utwierdza taki stan rzeczy
<a
href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3313819"
>
wyrok TSUE w sprawie C40/17 </a
>). W załączeniu przesyłam zrzuty ekranów prezentujące wysłane przez
Państwa stronę dane osobowe, wraz z ich adresatami.
</p>
<p>
Dane te zostały przesłane bez mojej zgody i nastąpiło to zanim miałem w
ogóle szansę przeczytać Państwa politykę prywatności. Nie widzę zatem
przesłanki legalizującej takie przetwarzanie moich danych osobowych (na
pewno nie jest to przetwarzanie konieczne do wyświetlenia strony z
technicznego punktu widzenia). Jeżeli takie przesłanki legalizujące jednak
występują, proszę o ich wskazanie,
<strong> dla każdego z celów i podmiotów z osobna</strong>.
</p>
<p>
Apeluję także o wprowadzenie stosownych zmian na stronie tak, aby nie
pozostawiać cienia wątpliwości odnośnie tego, na mocy jakiej przesłanki
legalizującej dane przetwarzane przez wspomniane podmioty trzecie, lub
tak, aby te dane po prostu nie były wysyłane. Pomoże to zachować
prywatność innym użytkownikom Państwa strony. Polecam Państwa uwadze
oficjalne wytyczne EROD dotyczące zgody w kontekście RODO:
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_pl.pdf
). Aby na przykład zapobiec automatycznemu wysyłaniu historii przeglądania
do podmiotów trzecich przez Państwa stronę, można po prostu ustawić
odpowiednio treść nagłówka
<a
href="https://developer.mozilla.org/pl/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy"
>
Referrer-Policy </a
>.
</p> `;
return text_html;
}

View File

@ -1,5 +1,9 @@
<meta charset="utf-8">
<button id="clean">clean memory</button>
<button id="copy">copy email template</button>
<button id="copy_harsh">copy harsh email template</button>
<button id="copy_polite">copy polite email template</button>
<div id="output"></div>
<script src="popup.js"></script>
<script src="render-data-list.js"></script>
<script src="email-template-harsh.js"></script>
<script src="email-template-polite.js"></script>

View File

@ -23,6 +23,12 @@ function sortByShorthost(tabdata) {
});
}
function extractAllCookies(requests) {
return Array.from(new Set(requests.map((request) => request.cookie))).filter(
(cookie) => cookie !== undefined
);
}
function render(memory = {}) {
let output_txt = "";
if (!memory?.[tabid]) {
@ -30,11 +36,26 @@ function render(memory = {}) {
output.innerHTML = output_txt;
return;
}
output_txt = /* HTML */ `<h2>
Część Twojej historii przeglądania została wysłana przez stronę ${tab.url}
do:
</h2>
<ul></ul>`;
sortByShorthost(memory[tabid]).forEach(([shorthost, requests]) => {
output_txt += /* HTML */ `${shorthost} ${
atLeastOneCookiedRequest(requests) ? "🍪" : ""
}</br>`;
output_txt += /* HTML */ `
<li>
${shorthost}
${atLeastOneCookiedRequest(requests)
? /* HTML */ `🍪 <ul>
${extractAllCookies(requests)
.map((cookie) => `<li><code>${cookie}</code></li>`)
.join("\n")}
</ul>`
: ""}
</li>
`;
});
output_txt += "</ul>";
output.innerHTML = output_txt;
}
@ -54,65 +75,15 @@ function getDate() {
return new Date().toISOString().split("T")[0];
}
copy.onclick = () => {
const text_html = /* HTML */ `<p>
Dzień dobry, w dniu ${getDate()} odwiedziłem stronę ${tab.url}. Strona ta
bez mojej zgody wysłała moje dane osobowe do następujących podmiotów:
</p>
<ul>
${sortByShorthost(memory[tabid])
.map(
([shorthost, requests]) => /* HTML */ `<li>
Właściciel domeny <i>${shorthost}</i> otrzymał mój adres IP i część
mojej historii
przeglądania${atLeastOneCookiedRequest(requests)
? " <strong>opatrzoną sztucznie nadanym mi ID z Cookies</strong>"
: ""};
</li>`
)
.join("\n")}
</ul>
<p>
Informacje te automatycznie wysyłane przez Państwa stronę przez
skrypty, które na niej umieszczone. Pomimo faktu, że nie otrzymują
Państwo bezpośrednio i nie przechowują tych danych, w świetle RODO
Państwo administratorem moich danych osobowych (utwierdza taki stan rzeczy
<a
href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3313819"
>
wyrok TSUE w sprawie C40/17 </a
>). W załączeniu przesyłam zrzuty ekranów prezentujące wysłane przez
Państwa stronę dane osobowe, wraz z ich adresatami.
</p>
<p>
Dane te zostały przesłane bez mojej zgody i nastąpiło to zanim miałem w
ogóle szansę przeczytać Państwa politykę prywatności. Nie widzę zatem
przesłanki legalizującej takie przetwarzanie moich danych osobowych (na
pewno nie jest to przetwarzanie konieczne do wyświetlenia strony z punktu
widzenia technicznego). Jeżeli takie przesłanki legalizujące jednak
występują, proszę o ich wskazanie, dla każdego z celów i podmiotów z
osobna.
</p>
<p>
Niniejszym zwracam się także z żądaniem wycofania przesłanych przez
Państwa stronę moich danych osobowych z baz wyżej wymienionych podmiotów
oraz przesłania potwierdzenia uwiarygadniającego pomyślne wycofanie tych
danych. Proszę też o przesłanie tożsamości podmiotów, które
właścicielami wyżej wymienionych domen, abym mógł zapoznać się z ich
politykami prywatności.
</p>
<p>
Proszę też o wysłanie kopii danych zebranych na mój temat i wysłanych do
wyżej wymienionych podmiotów.
</p>
<p>
Apeluję także o wprowadzenie stosownych zmian na stronie tak, aby nie
pozostawiać cienia wątpliwości odnośnie tego, na mocy jakiej przesłanki
legalizującej dane przetwarzane przez wspomniane podmioty trzecie, lub
tak, aby te dane po prostu nie były wysyłane. Pomoże to zachować
prywatność innym użytkownikom Państwa strony.
</p> `;
copy_harsh.onclick = () => {
const text_html = harsh_email_template();
navigator.clipboard.write([
new ClipboardItem({ "text/plain": text_html, "text/html": text_html }),
]);
};
copy_polite.onclick = () => {
const text_html = polite_email_template();
navigator.clipboard.write([
new ClipboardItem({ "text/plain": text_html, "text/html": text_html }),
]);

View File

@ -2,10 +2,31 @@ console.log("PROBLEMATIC REQUESTS");
let memory = {};
function gethost(url) {
return new URL(request.url).host;
}
function getshorthost(host) {
console.log("getshort", host);
return host.split(".").slice(-2).join(".");
}
// const isThirdParty = (arg) => arg.urlClassification.thirdParty.length > 0;
async function isThirdParty(request) {
const request_url = new URL(request.url);
const origin_url = new URL(await getOrigin(request));
/* console.log(request_url.ho, origin_url, request_url.includes(origin_url)); */
console.log(
request_url.host,
origin_url.host,
request_url.host.includes(origin_url.host)
);
if (request_url.host.includes(origin_url.host)) {
return false;
}
if (getshorthost(request_url.host) == getshorthost(origin_url.host)) {
return false;
}
return (
request_url.origin != origin_url.origin ||
request.urlClassification.thirdParty.length > 0
@ -45,13 +66,15 @@ browser.webRequest.onBeforeSendHeaders.addListener(
if (!memory[request.tabId]) {
memory[request.tabId] = {};
}
const shorthost = new URL(request.url).host
.match(/((\.[^.]+){2}$)/)[0]
.slice(1);
const shorthost = getshorthost(new URL(request.url).host);
if (!memory[request.tabId][shorthost]) {
memory[request.tabId][shorthost] = [];
}
memory[request.tabId][shorthost].push({ url: request.url, has_cookie });
memory[request.tabId][shorthost].push({
url: request.url,
has_cookie,
cookie: request.requestHeaders.find((h) => h.name == "Cookie")?.value,
});
}
},
{ urls: ["<all_urls>"] },

15
render-data-list.js Normal file
View File

@ -0,0 +1,15 @@
function renderDataList() {
return /* HTML */ ` <ul>
${sortByShorthost(memory[tabid])
.map(
([shorthost, requests]) => /* HTML */ `<li>
właściciel domeny <i>${shorthost}</i> otrzymał mój adres IP i część
mojej historii
przeglądania${atLeastOneCookiedRequest(requests)
? " <strong>opatrzoną sztucznie nadanym mi ID z Cookies</strong>"
: ""};
</li>`
)
.join("\n")}
</ul>`;
}