Sztucznie nadane id -> identyfikator internetowy

Słownictwo bardziej spójne z treścią RODO
This commit is contained in:
Kuba Orlik 2021-12-18 16:47:00 +01:00
parent 1ec726f52e
commit 7a801211a4
6 changed files with 16 additions and 14 deletions

View File

@ -6,7 +6,7 @@ function renderDataList() {
właściciel domeny <i>${shorthost}</i> otrzymał mój adres IP i część
mojej historii
przeglądania${atLeastOneCookiedRequest(requests)
? " <strong>opatrzoną sztucznie nadanym mi ID z Cookies</strong>"
? " <strong>opatrzoną moim identyfikatorem internetowym z Cookies</strong>"
: ""};
</li>`
)

View File

@ -3,7 +3,7 @@ import { RequestCluster } from "../request-cluster";
import { Classifications, Sources } from "../stolen-data-entry";
const emailClassifications: Record<keyof typeof Classifications, string> = {
id: "sztucznie nadane mi ID",
id: "mój identyfikator internetowy",
history: "część mojej historii przeglądania",
location: "informacje na temat mojej lokalizacji geograficznej",
};

View File

@ -19,9 +19,8 @@ export default function EmailTemplate1({
const [acceptAllName, setAcceptAllName] = useState<string>(
"Zaakceptuj wszystkie"
);
const [popupScreenshotBase64, setPopupScreenshotBase64] = useState<string>(
null
);
const [popupScreenshotBase64, setPopupScreenshotBase64] =
useState<string>(null);
return (
<div>
@ -154,9 +153,9 @@ export default function EmailTemplate1({
pkt 1 lit. b) RODO (niezbędność takiego przetwarzania do wykonania
umowy), proszę o wskazanie, w jaki sposób ta konieczność zachodzi, oraz
co sprawia, że Państwa zdaniem nie można wykonać umowy związanej z
wyświetleniem Państwa strony bez przekazywania sztucznie nadanego ID w
plikach Cookies lub historii przeglądania w nagłówku Referer do
wskazanych podmiotów trzecich.
wyświetleniem Państwa strony bez przekazywania identyfikatora
internetowego z plików Cookies lub historii przeglądania w nagłówku
Referer do wskazanych podmiotów trzecich.
</p>
<p>
Jeżeli wskazaną przez Państwa przesłanką legalizującą dany element

View File

@ -28,7 +28,8 @@ function ClusterRangeSummary({ cluster }: { cluster: RequestCluster }) {
{[
"Pańskiego adresu IP",
range.includes("id")
? "sztucznie nadanego id" + (has_cookie_ids ? " z cookie" : "")
? "Pańskiego identyfikatora interenetowego" +
(has_cookie_ids ? " z cookie" : "")
: "",
range.includes("history")
? "części Pańskiej historii przeglądania"

View File

@ -59,7 +59,7 @@ function DataPreview({
>
{[
["history", "Historia przeglądania"],
["id", "Sztucznie nadane id"],
["id", "Identyfikator internetowy"],
["location", "Lokalizacja"],
].map(([key, name]) => (
<option key={key} value={key}>

View File

@ -21,7 +21,7 @@ export type Sources =
| "request_body";
export const Classifications = <const>{
id: "Sztucznie nadane ID",
id: "Identyfikator internetowy",
history: "Część historii przeglądania",
location: "Informacje na temat mojego położenia",
};
@ -122,9 +122,11 @@ export class StolenDataEntry extends EventEmitter {
}
}
const searchParams = Object.fromEntries(
((url.searchParams as unknown) as {
entries: () => Iterable<[string, string]>;
}).entries()
(
url.searchParams as unknown as {
entries: () => Iterable<[string, string]>;
}
).entries()
);
if (typeof hash !== "object" && Object.keys(searchParams).length === 0) {
return value; // just a string;