🇬🇧 Rentgen is a Firefox plug-in that automatically visualizes what data has been sent to third parties by the sites you visit. It allows you to generate a report or the content of an email that can be sent to the site administrator and/or the Office of Privacy and Data Protection. ⸺ 🇵🇱 Rentgen to wtyczka dla Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Pozwala wygenerować raport lub treść maila, który można wysłać do administratora strony i/lub UODO. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/rentgen
Go to file
Arkadiusz Wieczorek 0d9226ad1f Survey fixes 2022-07-10 13:52:48 +02:00
.vscode Update template 2022-01-17 19:56:52 +01:00
assets Update README 2022-07-09 17:53:24 +02:00
components Survey fixes 2022-07-10 13:52:48 +02:00
styles Add subscriber 2022-05-21 14:42:15 +02:00
.editorconfig Add base styles, two views, plugins, esbuild script 2022-01-17 19:50:14 +01:00
.gitignore Fix dead objects errors 2022-05-02 17:04:56 +02:00
.prettierrc Add toolbar icon 2022-04-11 13:52:45 +02:00
README.md Update README 2022-07-10 13:34:23 +02:00
background.ts Checkpoint 2021-11-07 15:45:26 +01:00
email-template-harsh.js Harsher email template - mention uselessness of IAB 2021-10-19 16:18:13 +02:00
email-template-polite.js Dodanie łagodniejszej wersji maila 2021-06-29 21:07:50 +02:00
esbuild.config.js Fix mozilla linter problems 2022-07-09 16:41:22 +02:00
extended-request.ts Better documentURL detector. Closes #57 2022-07-09 16:04:52 +02:00
manifest.json Update README, bump version 2022-07-10 13:21:57 +02:00
mark.ts Flatten the stolen data 2021-11-22 17:54:15 +01:00
memory.ts Fix typechecks. Closes #54 2022-07-09 15:51:34 +02:00
options.scss Move clear functions to options, simplify UI 2022-07-06 19:32:09 +02:00
options.tsx Move clear functions to options, simplify UI 2022-07-06 19:32:09 +02:00
package-lock.json Update README, bump version 2022-07-10 13:21:57 +02:00
package.json Update README, bump version 2022-07-10 13:21:57 +02:00
render-data-list.js Sztucznie nadane id -> identyfikator internetowy 2021-12-18 16:47:00 +01:00
request-cluster.ts Fix typechecks. Closes #54 2022-07-09 15:51:34 +02:00
safer-emitter.ts Add unknown-legal-basis problem 2022-07-07 21:16:48 +02:00
stolen-data-entry.ts Fix typechecks. Closes #54 2022-07-09 15:51:34 +02:00
tsconfig.json Fix typechecks. Closes #54 2022-07-09 15:51:34 +02:00
util.ts Fix typechecks. Closes #54 2022-07-09 15:51:34 +02:00

README.md

Rentgen logo Rentgen

Rentgen to wtyczka dla przeglądarek opartych o Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały wykradzione wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony.

Funkcje Rentgena:

 • analiza ruchu sieciowego generowanego przez stronę internetową;
 • wizualizacja danych przekazanych do podmiotów trzecich przez odwiedzaną stronę (historia przeglądania użytkownika oraz jego ciasteczka);
 • przygotowywanie zrzutów ekranów narzędzi deweloperskich będących dowodem przekazanych danych do podmiotów trzecich;
 • pomoc w oszacowaniu potencjalnych obszarów roboczych względem zgodności z RODO;
 • generowanie raportu lub treści maila, którą można wysłać do administratora oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak zbudować i uruchomić Rentgena ze źródeł

Wymagania wstępne

 • System operacyjny: Linux x86_64
 • Node.js: 16.x
 • npm: 7.x lub wyższy

Proces budowy

 1. Pobierz repozytorium przez git pull https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen.git lub pobierz archwium zip
 2. Przejdź do głównego katalogu pobranego repozytorium
 3. Uruchom komendę: npm install
 4. Uruchom komendę: npm run build
 5. Uruchom komendę: npm run create-package
 6. Przejdź do katalogu web-ext-artifacts
 7. Znajdziesz tam archiwum zip: rentgen-x-x-x.zip (x-x-x oznaczają wersję wtyczki)

Kroki do uruchomienia

 1. Uruchom Firefoxa i przejdź do strony about:debugging
 2. Kliknij zakładkę This Firefox
 3. Kliknij przycisk Load Temporary Add-on...
 4. Wybierz archiwum, które zbudowałeś w ostatnim kroku procesu budowy

Zgłaszanie błędów

Link do issue trackera na naszej instancji Discourse: https://forum.internet-czas-dzialac.pl/c/rentgen-issue-tracker

Każdy problem zostanie sprawdzony i przeniesiony na wewnętrzną listę problemów na naszej instancji Gitea: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. Korzystamy z Gitea i najprawdopodobniej w przyszłości dzięki federalizacji Gitea będziemy w stanie wpuścić użytkowników do zgłaszania błędów bezpośrednio ze strony Gitea.


English description 🇬🇧

Rentgen is an add-on prepared for Firefox-based browsers. This extension will automatically visualize all the data that a given website steals sends to third parties.

Note: At the moment, we support Polish language because this extension generates mail content that is dedicated to Polish website owners. In further versions of this add-on, we will add other languages as well.

Features:

 • analysis of web traffic generated by the visited website;
 • visualization of data transmitted to third parties by the visited site (user's browsing history and cookies);
 • preparation of screenshots of development tools as evidence of data transmitted to third parties;
 • assisting in the evaluation of potential work areas for compliance with GDPR;
 • generating a report or email content that can be sent to an administrator and Personal Data Protection Office in Poland.

How to build and run Rentgen on your own

Pre-requirements

 • OS: Linux x86_64
 • Node.js: 16.x version
 • npm: 7.x version or higher

Build steps

 1. Pull repository or download a zip package
 2. Go to the root directory of the pulled repository
 3. Run command: npm install
 4. Run command: npm run build
 5. Run command: npm run create-package
 6. Go to the web-ext-artifacts directory
 7. You will find a zip archive: rentgen-x-x-x.zip (x-x-x means add-on version)

Run steps

 1. Run Firefox and go to about:debugging
 2. Click This Firefox tab
 3. Click Load Temporary Add-on... button
 4. Pick the zip archive from last step of build process.

Issue tracker

Link to issue tracker on our Discourse instance: https://forum.internet-czas-dzialac.pl/c/rentgen-issue-tracker

Each issue will be reviewed and moved to an internal issues list of our Gitea instance: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. We use Gitea and most likely in the future with the federalization of Gitea, we will be able to let users in to report issues directly from the Gitea site.

Screenshots