Update README

This commit is contained in:
Arkadiusz Wieczorek 2022-07-10 13:34:23 +02:00
parent 844e00dd2e
commit 137f58f6d1
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -21,7 +21,7 @@
### Proces budowy
1. Pobierz repozytorium przez `git pull https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen.git` lub pobierz archwium zip
2. Przejdź do
2. Przejdź do głównego katalogu pobranego repozytorium
3. Uruchom komendę: `npm install`
4. Uruchom komendę: `npm run build`
5. Uruchom komendę: `npm run create-package`