Update README, bump version

This commit is contained in:
Arkadiusz Wieczorek 2022-07-10 13:21:57 +02:00
parent 94f054df16
commit ed46e4ac63
4 changed files with 4521 additions and 662 deletions

View File

@ -2,38 +2,79 @@
<strong>Rentgen</strong> to wtyczka dla przeglądarek opartych o Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały ~~wykradzione~~ wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony.
## Funkcje Rentgena:
**Funkcje Rentgena:**
<ul>
<li>
analiza ruchu sieciowego generowanego przez stronę internetową;
</li>
<li>
wizualizacja danych przekazanych do podmiotów trzecich przez odwiedzaną stronę (historia przeglądania użytkownika oraz jego ciasteczka);
</li>
<li>
przygotowywanie zrzutów ekranów narzędzi deweloperskich będących dowodem przekazanych danych podmiotom trzecim;
</li>
<li>
pomoc w oszacowaniu potencjalnych obszarów roboczych względem zgodności z RODO;
</li>
<li>
generowanie raportu lub treści maila, którą można wysłać do administratora oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
</li>
</ul>
- analiza ruchu sieciowego generowanego przez stronę internetową;
- wizualizacja danych przekazanych do podmiotów trzecich przez odwiedzaną stronę (historia przeglądania użytkownika oraz jego ciasteczka);
- przygotowywanie zrzutów ekranów narzędzi deweloperskich będących dowodem przekazanych danych do podmiotów trzecich;
- pomoc w oszacowaniu potencjalnych obszarów roboczych względem zgodności z RODO;
- generowanie raportu lub treści maila, którą można wysłać do administratora oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
## English description
## Jak zbudować i uruchomić Rentgena ze źródeł
English: <strong>Rentgen</strong> is an add-on prepared for Firefox based browsers. This extension will automatically visualize all the data that a given website ~~steals~~ sends to third parties.
### Wymagania wstępne
- System operacyjny: Linux x86_64
- Node.js: 16.x
- npm: 7.x lub wyższy
### Proces budowy
1. Pobierz repozytorium przez `git pull https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen.git` lub pobierz archwium zip
2. Przejdź do
3. Uruchom komendę: `npm install`
4. Uruchom komendę: `npm run build`
5. Uruchom komendę: `npm run create-package`
6. Przejdź do katalogu `web-ext-artifacts`
7. Znajdziesz tam archiwum zip: `rentgen-x-x-x.zip` (`x-x-x` oznaczają wersję wtyczki)
### Kroki do uruchomienia
1. Uruchom Firefoxa i przejdź do strony `about:debugging`
2. Kliknij zakładkę _This Firefox_
3. Kliknij przycisk _Load Temporary Add-on..._
4. Wybierz archiwum, które zbudowałeś w ostatnim kroku procesu budowy
---
## English description 🇬🇧
<strong>Rentgen</strong> is an add-on prepared for Firefox-based browsers. This extension will automatically visualize all the data that a given website ~~steals~~ sends to third parties.
Note: At the moment, we support Polish language because this extension generates mail content that is dedicated to Polish website owners. In further versions of this add-on, we will add other languages as well.
## How to build and run add-on
**Features:**
1. Prepare node 16.x+ and npm 7.x+
2. `npm install`
3. `npm run build`
4. The build code is located in the `lib/` directory
- analysis of web traffic generated by the visited website;
- visualization of data transmitted to third parties by the visited site (user's browsing history and cookies);
- preparation of screenshots of development tools as evidence of data transmitted to third parties;
- assisting in the evaluation of potential work areas for compliance with GDPR;
- generating a report or email content that can be sent to an administrator and Personal Data Protection Office in Poland.
## How to build and run Rentgen on your own
### Pre-requirements
- OS: Linux x86_64
- Node.js: 16.x version
- npm: 7.x version or higher
### Build steps
1. Pull repository or download a zip package
2. Go to the root directory of the pulled repository
3. Run command: `npm install`
4. Run command: `npm run build`
5. Run command: `npm run create-package`
6. Go to the `web-ext-artifacts` directory
7. You will find zip archive: `rentgen-x-x-x.zip` (`x-x-x` means add-on version)
### Run steps
1. Run Firefox and go to `about:debugging`
2. Click _This Firefox_ tab
3. Click _Load Temporary Add-on..._ button
4. Pick the zip archive from last step of build process.
## Screenshots

View File

@ -3,7 +3,7 @@
"manifest_version": 2,
"name": "Rentgen",
"short_name": "Rentgen",
"version": "0.1.2",
"version": "0.1.3",
"author": "Kuba Orlik, Arkadiusz Wieczorek (Internet. Czas działać!)",
"homepage_url": "https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen",
"background": {

5085
package-lock.json generated

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,13 +1,14 @@
{
"name": "rentgen",
"version": "0.1.2",
"description": "Rentgen is an add-on prepared for Firefox based browsers. This extension will automatically visualize all the data that a given website sends to third parties.",
"version": "0.1.3",
"description": "Rentgen is an add-on prepared for Firefox-based browsers. This extension will automatically visualize all the data that a given website sends to third parties.",
"main": "esbuild.config.js",
"type": "module",
"scripts": {
"build": "node esbuild.config.js",
"watch": "node esbuild.config.js --watch",
"ext-test": "web-ext run",
"build-addon": "npm i && npm run build && npm run create-package",
"create-package": "web-ext build --ignore-files '!**/node_modules' '!**/node_modules/**/react-dom' '!**/node_modules/**/react-dom/umd' '!**/node_modules/**/*/react-dom.production.min.js' '!**/node_modules/**/react' '!**/node_modules/**/react/umd' '!**/node_modules/**/*/react.production.min.js' '!**/node_modules/**/survey-react' '!**/node_modules/**/survey-react/*.min.js' '!**/node_modules/**/survey-react/*.min.css' --overwrite-dest",
"typecheck": "tsc --noEmit",
"lint": "web-ext lint"