This commit is contained in:
Arkadiusz Wieczorek 2022-07-10 13:31:30 +02:00
parent ecca9766d9
commit c53b557a89
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -30,7 +30,7 @@
### Kroki do uruchomienia
1. Uruchom Firefoxa i przejdź do strony `about:debugging`
1. Uruchom Firefoxa i przejdź do strony <a href="about:debugging">about:debugging</a>
2. Kliknij zakładkę _This Firefox_
3. Kliknij przycisk _Load Temporary Add-on..._
4. Wybierz archiwum, które zbudowałeś w ostatnim kroku procesu budowy
@ -77,7 +77,7 @@ Note: At the moment, we support Polish language because this extension generates
### Run steps
1. Run Firefox and go to `about:debugging`
1. Run Firefox and go to <a href="about:debugging">about:debugging</a>
2. Click _This Firefox_ tab
3. Click _Load Temporary Add-on..._ button
4. Pick the zip archive from last step of build process.