Add info about issue tracker

This commit is contained in:
Arkadiusz Wieczorek 2022-07-10 13:30:04 +02:00
parent dc2270aade
commit ecca9766d9
1 changed files with 12 additions and 0 deletions

View File

@ -35,6 +35,12 @@
3. Kliknij przycisk _Load Temporary Add-on..._
4. Wybierz archiwum, które zbudowałeś w ostatnim kroku procesu budowy
## Zgłaszanie błędów
Link do issue trackera na naszej instancji Discourse: https://forum.internet-czas-dzialac.pl/c/rentgen-issue-tracker
Każdy problem zostanie sprawdzony i przeniesiony na wewnętrzną listę problemów na naszej instancji Gitea: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. Korzystamy z Gitea i najprawdopodobniej w przyszłości dzięki federalizacji Gitea będziemy w stanie wpuścić użytkowników do zgłaszania błędów bezpośrednio ze strony Gitea.
---
## English description 🇬🇧
@ -76,6 +82,12 @@ Note: At the moment, we support Polish language because this extension generates
3. Click _Load Temporary Add-on..._ button
4. Pick the zip archive from last step of build process.
## Issue tracker
Link to issue tracker on our Discourse instance: https://forum.internet-czas-dzialac.pl/c/rentgen-issue-tracker
Each issue will be reviewed and moved to an internal issues list of our Gitea instance: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. We use Gitea and most likely in the future with the federalization of Gitea, we will be able to let users in to report issues directly from the Gitea site.
## Screenshots
<img src="./assets/screenshots/1.png" />