Zmiana wordingu w problemie z administratorem. Wyświetlanie pytania o

konieczność w większej ilości przypadków
This commit is contained in:
Kuba Orlik 2022-07-16 21:47:53 +02:00
parent 8fe2083d8d
commit 5f29730613
2 changed files with 6 additions and 8 deletions

View File

@ -150,7 +150,9 @@ function generateHostPage(
...defaultValue('was_processing_necessary'),
visibleIf: `{${f('legal_basis_type')}} = "legitimate_interest" or {${f(
'present'
)}} = "not_mentioned" or {popup_type} = "none"`,
)}} = "not_mentioned" or {${f(
'present'
)}} = "not_before_making_a_choice" or {popup_type} = "none"`,
choices: [
{ value: 'yes', text: 'Tak, było konieczne' },
{ value: 'no', text: 'Nie, nie było konieczne' },

View File

@ -18,15 +18,11 @@ export class UnknownIdentity extends Problem {
<h2>Tożsamość administratora</h2>
{mode == 'email' ? (
<p>
Na Państwa stronie nie {_('znalazłem')} informacji o tym, kto jest
administratorem moich danych osobowych przetwarzanych przez Państwa stronę w
trakcie {_('moich')} odwiedzin.
Na Państwa stronie nie {_('znalazłem')} sposobu na poznanie tożsamości
administratora strony przed podjęciem wyboru dotyc
</p>
) : (
<p>
Na stronie brakuje informacji o tym, kto jest administratorem danych
osobowych osób odwiedzających.
</p>
<p>Na stronie brakuje sposobu na poznanie tożsamości administratora strony.</p>
)}
<p>
Zgodnie z treścią Art. 13 RODO, jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą,