Fix $ typo

This commit is contained in:
Kuba Orlik 2022-09-01 07:47:16 +02:00
parent 67544a4bff
commit 3a32456534
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -44,7 +44,7 @@ export default class NoInformationAtAllProblem extends Problem {
<li>Jaki jest cel takiego przetwarzania danych przez Państwa stronę?</li>
<li>
Jaka jest podstawa prawna takiego przetwarzania{' '}
{mode == 'email' ? _('moich') : ''} danych osobowych $
{mode == 'email' ? _('moich') : ''} danych osobowych
{mode == 'report' ? 'użytkowników końcowych' : ''} przez Państwa stronę?
</li>
</ul>