Finish broken sentence

This commit is contained in:
Kuba Orlik 2022-08-31 21:22:56 +02:00
parent e3f4f8858d
commit 67544a4bff
1 changed files with 2 additions and 1 deletions

View File

@ -19,7 +19,8 @@ export class UnknownIdentity extends Problem {
{mode == 'email' ? (
<p>
Na Państwa stronie nie {_('znalazłem')} sposobu na poznanie tożsamości
administratora strony przed podjęciem wyboru dotyc
administratora strony <strong>przed</strong> podjęciem wyboru dotyczącego
przetwarzania danych mnie dotyczących.
</p>
) : (
<p>Na stronie brakuje sposobu na poznanie tożsamości administratora strony.</p>