Mention github

This commit is contained in:
Kuba Orlik 2022-07-11 17:07:01 +02:00
parent d306565376
commit 057beb3ecd
1 changed files with 2 additions and 0 deletions

View File

@ -39,6 +39,8 @@
Link do issue trackera na naszej instancji Discourse: https://forum.internet-czas-dzialac.pl/c/rentgen-issue-tracker
Nie przyjmujemy zgłoszeń na platformie Microsoft Github.
Każdy problem zostanie sprawdzony i przeniesiony na wewnętrzną listę problemów na naszej instancji Gitea: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. Korzystamy z Gitea i najprawdopodobniej w przyszłości dzięki federalizacji Gitea będziemy w stanie wpuścić użytkowników do zgłaszania błędów bezpośrednio ze strony Gitea.
---