Wspomnienie o Prawie Telekomunikacyjnym w dropdownie - bo badamy nie

tylko zgodnośc z samym RODO
This commit is contained in:
Kuba Orlik 2022-07-11 15:28:24 +02:00
parent 0d9226ad1f
commit d306565376
1 changed files with 2 additions and 1 deletions

View File

@ -225,7 +225,8 @@ const Toolbar = () => {
<section className="about">
<p>
Takie przetwarzanie danych może być niezgodne z prawem. Przejdź
do analizy aby pomóc ustalić, czy ta strona nie narusza RODO.
do analizy aby pomóc ustalić, czy ta strona nie narusza RODO lub
ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
</p>
</section>
<section className="actions">