Adjust css styles

This commit is contained in:
Arkadiusz Wieczorek 2022-07-14 23:05:45 +02:00
parent 388f512a1e
commit fddf8b4de1
2 changed files with 9 additions and 4 deletions

View File

@ -48,7 +48,7 @@ h2 {
&--filled {
background-size: 100%;
background-position-y: 24px;
background-position-y: 26.5px;
animation: none;
.browser__header {

View File

@ -97,10 +97,15 @@ export default function ScreenshotGenerator({
<h1>Przygotowanie zrzutów ekranów</h1>
<div className="container">
<h2>Notka informacyjna</h2>
<img
src="/assets/doctor_welcome.png"
style={{ width: '100%', maxWidth: '400px', float: 'right' }}
style={{
width: '100%',
maxWidth: '360px',
float: 'right',
position: 'relative',
top: '-10px',
}}
/>
<Fragment>
<p>
@ -119,7 +124,7 @@ export default function ScreenshotGenerator({
<p>
Serwer, na którym jest wykonywana analiza należy do inicjatywy{' '}
<a href="https://www.internet-czas-dzialac.pl/contact/">
Internet. Czas Działać!
<i>Internet. Czas działać!</i>
</a>
. Zebrane dane nie wysyłane do żadnych podmiotów trzecich i
usuwane z serwera po 24 godzinach. Wysłanie na serwer informacji o