Fix typos

This commit is contained in:
Kuba Orlik 2023-06-21 17:13:39 +02:00
parent 039698264a
commit d5a8172759
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -75,7 +75,7 @@ export class UnknownLegalBasis extends Problem {
takiego przetwarzania danych osobowych, jakimi jest część historii
przeglądania. Zgodnie z treścią Artykułu 13. p. 1 lit. c) RODO, aby
przetwarzać dane osobowe, trzeba poinformować osobę, któ©ej dane dotyczą, o
tym, jak ajest podstaw aprawna takiego przetwarzania danych.
tym, jaka jest podstawa prawna takiego przetwarzania danych.
</p>
)}
{mode == 'email' ? (