Add mozilla addons link

This commit is contained in:
Kuba Orlik 2023-02-14 20:34:21 +01:00
parent 5c96a7f4cb
commit 799f17eac8
1 changed files with 8 additions and 2 deletions

View File

@ -2,7 +2,6 @@
<strong>Rentgen</strong> to wtyczka dla przeglądarek opartych o Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały ~~wykradzione~~ wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Wtyczka obrazuje ilość skryptów śledzących na stronie internetowej i pomaga w sformułowaniu maila do administratora strony, który może być podstawą do skargi RODO w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.
**Funkcje Rentgena:**
- analiza ruchu sieciowego generowanego przez stronę internetową;
@ -11,6 +10,10 @@
- pomoc w oszacowaniu potencjalnych obszarów roboczych względem zgodności z RODO;
- generowanie raportu lub treści maila, którą można wysłać do administratora oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
## Instalacja
Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/rentgen/
## Jak zbudować i uruchomić Rentgena ze źródeł
### Wymagania wstępne
@ -60,6 +63,10 @@ Note: At the moment, we support Polish language because this extension generates
- assisting in the evaluation of potential work areas for compliance with GDPR;
- generating a report or email content that can be sent to an administrator and Personal Data Protection Office in Poland.
## Installation
Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/rentgen/
## How to build and run Rentgen on your own
### Pre-requirements
@ -102,4 +109,3 @@ Each issue will be reviewed and moved to an internal issues list of our Gitea in
<img src="./assets/screenshots/5a.png" />
<img src="./assets/screenshots/5b.png" />
<img src="./assets/screenshots/2022-07-14_21-04.png" />