Dodanie explainerów dot. cookies na podstawie komentarzy, od których

odwołał się WSA w uzasadnieniu wyroku w sprawie z iSecure
This commit is contained in:
Kuba Orlik 2022-09-25 14:03:06 +02:00
parent 3910b5c67e
commit 32107f0ebc
4 changed files with 56 additions and 4 deletions

View File

@ -9,7 +9,49 @@ export const Explainers: Record<ExplainerKey, (zaimek_index: 0 | 1 | 2 | 3) => J
<p>
Sztucznie wygenerowane identyfikatory przechowywane w plikach Cookies stanowią dane
osobowe. Wskazuje na to wprost Art. 4. pkt 1. RODO, wymieniając identyfikator
internetowy i numer identyfikacyjny jako przykłady danych osobowych.
internetowy i numer identyfikacyjny jako przykłady danych osobowych. Losowe
przypisane identyfikatory mogą nie zawierać imienia i nazwiska osoby, której
dotyczą, ani nie prowadzić wprost do ich ustalenia, ale pozwalają odróżnić jedną,
daną konkretną osobę, od innych.
</p>
<p>
Por. komentarz z D. Lubasz [w:] Ochrona Danych Osobowych [red.] D. Lubasz, Warszawa
2020 r., str. 81:
</p>
<p>
<em>
Zidentyfikowaną osobą fizyczną jest osoba, której tożsamość jest ustalona -
bezpośrednio i natychmiast, czyli taka, którą bezpośrednio można wskazać,
wyodrębnić lub wyróżnić z określonej zbiorowości.{' '}
<strong>Nie musi to natomiast polegać na podaniu jej imienia nazwiska</strong>.
Konstatacja ta jest zwłaszcza istotna w środowisku cyfrowym, w którym
identyfikacja sprowadza się do oznaczenia danego użytkownika w celu wywierania
na niego określonego wpływu. (...) Możliwą do zidentyfikowania jest osoba,
której tożsamość dopiero administrator może ustalić -{' '}
<strong>niezależnie od tego, czy to zrobi, czy nie</strong>.
</em>
</p>
<p>
Podobnie za{' '}
<em>
P. Litwiński [w:] Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, Komentarz [red.] P. Litwiński, Warszawa 2018 r.
</em>
:
</p>
<p>
<em>
Jak zwrócono uwagę w nauce prawa, identyfikacja osoby powinna być rozumiana jako
możliwość fizycznego wskazania tejże osoby, nie zaś jako ustalenie
podstawowych danych tej osoby (...). Analogicznie,{' '}
<em>identyfikacja osoby nie wymaga znajomości jej imienia lub nazwiska</em>,
wymaga natomiast znajomości pewnych unikalnych cech tej osoby, które odróżniają
od innych osób (...). W ten sam sposób należy więc rozumieć zwrot można
zidentyfikować - nie tylko jako możliwość odniesienia konkretnej informacji do
konkretnej osoby, lecz także jako możliwość wskazania tej osoby, rozumianego
jako faktyczne wyodrębnienie jej spośród innych osób.
</em>
</p>
</>
),

View File

@ -5,7 +5,8 @@ import { Problem } from './problem';
export class TransferOutsideEU extends Problem {
getNecessaryExplainers(): ExplainerKey[] {
return [];
const has_cookies = this.getRelatedClusters().some((cluster) => cluster.hasCookies());
return has_cookies ? ['cookies_are_pii'] : [];
}
qualifies(): boolean {

View File

@ -21,7 +21,11 @@ const testCluster: (cluster: RequestCluster, answers: ParsedHostAnswers | undefi
export class UnknownLegalBasis extends Problem {
getNecessaryExplainers(): ExplainerKey[] {
return ['responsibility_for_third_parties'];
const has_cookies = this.getRelatedClusters().some((cluster) => cluster.hasCookies());
return [
'responsibility_for_third_parties',
...(has_cookies ? ['cookies_are_pii' as ExplainerKey] : []),
];
}
qualifies(): boolean {

View File

@ -6,7 +6,12 @@ import { Problem } from './problem';
export class UnknownPurposes extends Problem {
getNecessaryExplainers(): ExplainerKey[] {
return [];
const has_cookies = this.getAffectedClusters().some((cluster) => cluster.hasCookies());
if (has_cookies) {
return ['cookies_are_pii'];
} else {
return [];
}
}
isHostAffected(host: string) {