Rentgen logo Rentgen

Rentgen to wtyczka dla przeglądarek opartych o Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały ~~wykradzione~~ wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Wtyczka obrazuje ilość skryptów śledzących na stronie internetowej i pomaga w sformułowaniu maila do administratora strony, który może być podstawą do skargi RODO w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. **Funkcje Rentgena:** - analiza ruchu sieciowego generowanego przez stronę internetową; - wizualizacja danych przekazanych do podmiotów trzecich przez odwiedzaną stronę (historia przeglądania użytkownika oraz jego ciasteczka); - przygotowywanie zrzutów ekranów narzędzi deweloperskich będących dowodem przekazanych danych do podmiotów trzecich; - pomoc w oszacowaniu potencjalnych obszarów roboczych względem zgodności z RODO; - generowanie raportu lub treści maila, którą można wysłać do administratora oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ## Jak zbudować i uruchomić Rentgena ze źródeł ### Wymagania wstępne - System operacyjny: Linux x86_64 - Node.js: 16.x - npm: 7.x lub wyższy ### Proces budowy 1. Pobierz repozytorium przez `git pull https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen.git` lub pobierz archwium zip 2. Przejdź do głównego katalogu pobranego repozytorium 3. Uruchom komendę: `npm install` 4. Uruchom komendę: `npm run build` 5. Uruchom komendę: `npm run create-package` 6. Przejdź do katalogu `web-ext-artifacts` 7. Znajdziesz tam archiwum zip: `rentgen-x-x-x.zip` (`x-x-x` oznaczają wersję wtyczki) ### Kroki do uruchomienia 1. Uruchom Firefoxa i przejdź do strony `about:debugging` 2. Kliknij zakładkę _This Firefox_ 3. Kliknij przycisk _Load Temporary Add-on..._ 4. Wybierz archiwum, które zbudowałeś w ostatnim kroku procesu budowy ## Zgłaszanie błędów Link do issue trackera na naszej instancji Discourse: https://forum.internet-czas-dzialac.pl/c/rentgen-issue-tracker Nie przyjmujemy zgłoszeń na platformie Microsoft Github. Każdy problem zostanie sprawdzony i przeniesiony na wewnętrzną listę problemów na naszej instancji Gitea: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. Korzystamy z Gitea i najprawdopodobniej w przyszłości dzięki federalizacji Gitea będziemy w stanie wpuścić użytkowników do zgłaszania błędów bezpośrednio ze strony Gitea. --- ## English description 🇬🇧 Rentgen is an add-on prepared for Firefox-based browsers. This extension will automatically visualize all the data that a given website ~~steals~~ sends to third parties. Note: At the moment, we support Polish language because this extension generates mail content that is dedicated to Polish website owners. In further versions of this add-on, we will add other languages as well. **Features:** - analysis of web traffic generated by the visited website; - visualization of data transmitted to third parties by the visited site (user's browsing history and cookies); - preparation of screenshots of development tools as evidence of data transmitted to third parties; - assisting in the evaluation of potential work areas for compliance with GDPR; - generating a report or email content that can be sent to an administrator and Personal Data Protection Office in Poland. ## How to build and run Rentgen on your own ### Pre-requirements - OS: Linux x86_64 - Node.js: 16.x version - npm: 7.x version or higher ### Build steps 1. Pull repository or download a zip package 2. Go to the root directory of the pulled repository 3. Run command: `npm install` 4. Run command: `npm run build` 5. Run command: `npm run create-package` 6. Go to the `web-ext-artifacts` directory 7. You will find a zip archive: `rentgen-x-x-x.zip` (`x-x-x` means add-on version) ### Run steps 1. Run Firefox and go to `about:debugging` 2. Click _This Firefox_ tab 3. Click _Load Temporary Add-on..._ button 4. Pick the zip archive from last step of build process. ## Issue tracker Link to issue tracker on our Discourse instance: https://forum.internet-czas-dzialac.pl/c/rentgen-issue-tracker Each issue will be reviewed and moved to an internal issues list of our Gitea instance: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. We use Gitea and most likely in the future with the federalization of Gitea, we will be able to let users in to report issues directly from the Gitea site. ## Screenshots