Rentgen to wtyczka dla Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Pozwala wygenerować raport lub treść maila, który można wysłać do administratora strony i/lub UODO. https://addons.mozilla.org/pl/addon/rentgen
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
rentgen/README.md

106 lines
4.9 KiB

10 months ago
<h1 style="display: flex; align-items: center;"><img src="./assets/icon-addon-2048.png" alt="Rentgen logo" style="margin-right: 1rem;" width="48"/> Rentgen</h1>
<strong>Rentgen</strong> to wtyczka dla przeglądarek opartych o Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały ~~wykradzione~~ wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Wtyczka obrazuje ilość skryptów śledzących na stronie internetowej i pomaga w sformułowaniu maila do administratora strony, który może być podstawą do skargi RODO w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.
**Funkcje Rentgena:**
- analiza ruchu sieciowego generowanego przez stronę internetową;
- wizualizacja danych przekazanych do podmiotów trzecich przez odwiedzaną stronę (historia przeglądania użytkownika oraz jego ciasteczka);
- przygotowywanie zrzutów ekranów narzędzi deweloperskich będących dowodem przekazanych danych do podmiotów trzecich;
- pomoc w oszacowaniu potencjalnych obszarów roboczych względem zgodności z RODO;
- generowanie raportu lub treści maila, którą można wysłać do administratora oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
## Jak zbudować i uruchomić Rentgena ze źródeł
### Wymagania wstępne
- System operacyjny: Linux x86_64
- Node.js: 16.x
- npm: 7.x lub wyższy
### Proces budowy
1. Pobierz repozytorium przez `git pull https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen.git` lub pobierz archwium zip
5 months ago
2. Przejdź do głównego katalogu pobranego repozytorium
3. Uruchom komendę: `npm install`
4. Uruchom komendę: `npm run build`
5. Uruchom komendę: `npm run create-package`
6. Przejdź do katalogu `web-ext-artifacts`
7. Znajdziesz tam archiwum zip: `rentgen-x-x-x.zip` (`x-x-x` oznaczają wersję wtyczki)
### Kroki do uruchomienia
5 months ago
1. Uruchom Firefoxa i przejdź do strony `about:debugging`
2. Kliknij zakładkę _This Firefox_
3. Kliknij przycisk _Load Temporary Add-on..._
4. Wybierz archiwum, które zbudowałeś w ostatnim kroku procesu budowy
## Zgłaszanie błędów
Link do issue trackera na naszej instancji Discourse: https://forum.internet-czas-dzialac.pl/c/rentgen-issue-tracker
5 months ago
Nie przyjmujemy zgłoszeń na platformie Microsoft Github.
Każdy problem zostanie sprawdzony i przeniesiony na wewnętrzną listę problemów na naszej instancji Gitea: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. Korzystamy z Gitea i najprawdopodobniej w przyszłości dzięki federalizacji Gitea będziemy w stanie wpuścić użytkowników do zgłaszania błędów bezpośrednio ze strony Gitea.
---
## English description 🇬🇧
<strong>Rentgen</strong> is an add-on prepared for Firefox-based browsers. This extension will automatically visualize all the data that a given website ~~steals~~ sends to third parties.
10 months ago
Note: At the moment, we support Polish language because this extension generates mail content that is dedicated to Polish website owners. In further versions of this add-on, we will add other languages as well.
10 months ago
**Features:**
- analysis of web traffic generated by the visited website;
- visualization of data transmitted to third parties by the visited site (user's browsing history and cookies);
- preparation of screenshots of development tools as evidence of data transmitted to third parties;
- assisting in the evaluation of potential work areas for compliance with GDPR;
- generating a report or email content that can be sent to an administrator and Personal Data Protection Office in Poland.
## How to build and run Rentgen on your own
### Pre-requirements
- OS: Linux x86_64
- Node.js: 16.x version
- npm: 7.x version or higher
### Build steps
1. Pull repository or download a zip package
2. Go to the root directory of the pulled repository
3. Run command: `npm install`
4. Run command: `npm run build`
5. Run command: `npm run create-package`
6. Go to the `web-ext-artifacts` directory
5 months ago
7. You will find a zip archive: `rentgen-x-x-x.zip` (`x-x-x` means add-on version)
### Run steps
5 months ago
5 months ago
1. Run Firefox and go to `about:debugging`
2. Click _This Firefox_ tab
3. Click _Load Temporary Add-on..._ button
4. Pick the zip archive from last step of build process.
5 months ago
## Issue tracker
Link to issue tracker on our Discourse instance: https://forum.internet-czas-dzialac.pl/c/rentgen-issue-tracker
Each issue will be reviewed and moved to an internal issues list of our Gitea instance: https://git.internet-czas-dzialac.pl/icd/rentgen/issues. We use Gitea and most likely in the future with the federalization of Gitea, we will be able to let users in to report issues directly from the Gitea site.
5 months ago
## Screenshots
5 months ago
<img src="./assets/screenshots/image-14.png" />
<img src="./assets/screenshots/image-15.png" />
5 months ago
<img src="./assets/screenshots/3a.png" />
<img src="./assets/screenshots/3b.png" />
<img src="./assets/screenshots/4a.png" />
<img src="./assets/screenshots/4b.png" />
<img src="./assets/screenshots/5a.png" />
<img src="./assets/screenshots/5b.png" />
<img src="./assets/screenshots/2022-07-14_21-04.png" />