Add macro as file

This commit is contained in:
Kuba Orlik 2021-09-12 19:48:26 +02:00
parent 02599bdf1d
commit 1e39dea72a
2 changed files with 7 additions and 9 deletions

View File

@ -12,17 +12,14 @@ Zestaw narzędzi pomagający wyciąć z pliku wideo te same fragmenty, które zo
### Macro do Audacity
1. W Audacity utwórz makro z jednym krokiem.
Przenieś makro `cut and label.txt` z tego repo do katalogu `~/.audacity-data/Macros` i uruchom ponownie Audacity.
2. Ustaw typ kroku: Nyquist Prompt
Pojawi się nowa opcja w makrach (Tools > Apply Macro > Cut and
Label). Uruchomienie tego makra spowoduje usunięcie zaznaczonego fragmentu i
stworzenie nowej labelki, w której są metadane o lokalizacji i czasie trwania
tego, co było właśnie usunięte.
3. Kliknij `Edit`
4. Wklej do okienka dialogowego zawartość pliku `macro.ny` z niniejszego repozytorium
Następnie przypisz to makro do skrótu klawiaturowego (np. ctrl+d).
Odpalenie tego makro usunie zaznaczony fragment ścieżki i zapisze w labelce informacje o długości usuniętego fragmentu i jego pozycji w ścieżce
W ustawieniach Audacity można podpiąć sobie to makro pod np. klawisz `Del` lub `Ctrl+D`.
## Używanie

1
cut and label.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1 @@
NyquistPrompt:Command="(aud-do \"AddLabel:\")\n\n(setf labels (car (cdr (car (aud-get-info \"Labels\")))))\n\n(setf amount-of-labels (length labels))\n\n(setf last-label (cdr labels))\n\n(setf label-index (- amount-of-labels 1))\n(setf label-index (cond ((= label-index -1) 0) (t label-index)))\n\n(print label-index)\n\n(aud-do-command \"SetLabel\" :text (format nil \"~A ~A ~S\" amount-of-labels LEN (get '*selection* 'start)) :label (- amount-of-labels 1) :start 0 :end 0)\n\n(aud-do-command \"Delete\")\n\nNIL" Version="4"